Általános szerződési feltételek


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTEK


Kedvtelési célú elektromos kishajó balatoni hajóbérlésére

Tulajdonos:  Big Shot. ( Székhely: 1115 Budapest, Fraknó u. 6/b., Cg.: 01-09-464427, ügyvezető Varga Attila)

Hajóbérlő lehet természetes személy, illetve valamely gazdaságitársaság képviseletét ellátó személy, a továbbiakban mint Bérlő.
A Bérlet tárgya: a bérbeadó üzemeltetésében levő Suncamper 35 típusú kishajó.
A hajóbérlemény bázis-, vagy visszaadási kikötője: Siófoki Vitorlás Kikötő 8600 Siófok, Vitorlás utca 10.

I. Általános bérbeadási feltételek

A Bérbeadó a hajó bérletét kétféle konstrukcióban bocsájtja rendelkezésre:

a) Élményhajózás kapitánnyal.

b) Több napos bérlés esetén:

   - hajó bérbeadás kapitány (skipper) biztosítása nélkül, amennyiben a hajón legalább egy személy rendelkezik belvizi, kedvtelési célú kisgéphajó vezetői képesítéssel

 - hajó bérbeadása kapitánnyal

A hajót mindenki saját felelősségére veszi igénybe, annak tudatában, hogy veszélyes üzemnek minősül, akár kapitánnyal, akár kapitány nélkül.  Amennyiben a tiltás ellenére, esetlegesen ittas, vagy bódult állapot miatt  felmerülő személyi sérülés, ill. bármely kár történik, annak teljeskörű megtérítése a bérlőt terheli.

 A hajóbérleti ajánlat elfogadásával és a bérleti díj kifizetésével Bérlő és társai (mindenki, aki a hajón tartózkodik vele a bérleti ideje alatt) automatikusan elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételt. 

Bérlő kijelenti továbbá, hogy megkapta a figyelmeztetést miszerint a hajót vezető kapitánynak ittas, bódult állapotban, fáradtan vagy egyéb módon befolyásolva nem szabad a hajót vezetnie.

A hajó bérlése a felhasználás céljából kétfajta lehet:
1. Élményhajózás
2. Hajószállás, hajózással

A Bérbeadó jogosult ellenőrizni a bérlet ideje alatt a hajó bérlet felhasználásának célját, módját.

Bérbeadó gondoskodik arról, hogy a Hajó hajólevéllel, hajónaplóval és a jogszabályok által előírt biztonsági- és mentőfelszereléssel ellátva álljon a Bérlő rendelkezésre a Check-in időpontjában. Bérbeadó a Hajót rendeltetésszerű használatra alkalmas, üzemképes állapotban, a tartozéklistán feltüntetett tárgyakkal együtt, kitakarított állapotban bocsátja a Bérlő rendelkezésére.

• A Hajók felszerelési tárgyai – leltári tárgyak – a Hajón levő 2. sz. melléklet: “Hajó tartozék jegyzék”-ben szerepelnek, mely alapján a Hajó átadás-átvétele is történik.

• A Hajón opcionálisan elhelyezésre kerültek a balatoni kikötők térképei, valamint a vízi közlekedéshez szükséges ismeretanyagot tartalmazó tankönyv.

• Lehetőség van hajónként egy személyautó kikötő területén  levő zárt parkolóban történő elhelyezésére. Amennyiben Bérbeadó bérlőnek a hajó átvételekor átadja a zárt parkolóhoz tartozó mágneskártyát, amelyért bérlő felelősséggel tartozik és kötelezi magát, hogy a parkolóhoz tartozó bejáratot zárva tartja a ki-be álláson kívül. A mágneskártya megrongálódása, vagy elvesztése esetén bérlő köteles megtéríteni 25.000,- Ft-ot, azaz huszonötezer forintot Bérbeadónak. Ezt meghaladóan a foglaláskor kell jelezni a szükséges parkolóhelyek számát és a plusz parkolóhelyekért (amennyiben van még szabad parkolóhely) naponta a mindenkori díjszabásnak megfelelő kiegészítő parkoló díjat kell előre megfizetni.

• A kikötői szolgáltatások: ívó víz-, elektromos áram, a fürdő-, WC-, továbbá kiegészítő szolgáltatások igénybevétele a mindenkori aktuális kikötőrend és kikötői szolgáltatások szerint történik.

• A Bérbeadó a gondatlan kezelésből eredő károk fedezetéül megfelelő charter – CASCO és kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik a hajókra vonatkozóan. A CASCO biztosítás a nem rendeltetésszerű használat és egyéb szándékos károkozás miatt elszenvedett károkat nem téríti meg (lásd II. pont). Ilyen káresemény lehet pl.: a szándékos károkozás, a randalírozás, vagy egyéb garázda tevékenységre visszavezethető károkozás, a hajófelszerelések tárgyainak vízbe ejtése is. A Bérlő teljes körű anyagi felelősséggel tartozik mindazon veszteségért vagy kár(ok)ért, melyet a biztosítási kötvény nem fedez és a káresemény igazolhatóan a bérleti időszak alatt keletkezett, vagy a CASCO biztosítás a keletkezett kárt ugyan fedezi, azonban a káresemény megfizetendő önrésze meghaladja a befizetett kaució összegét. A Bérbeadó a károk javítását, a biztosítás önrészét, költségeinek enyhítését elsődlegesen a kaucióból hivatott rendezni.

• A hajóátvételt követően az idegen kikötői szolgáltatási- és többlet szolgáltatási díjak, valamint egyéb szükséges készletek költségei a Hajóbérlőt terhelik.

• Amennyiben a bérlet időszak alatt a Hajó javítására lenne szükség, úgy azt minden esetben a Bérbeadó végezteti el. A Bérlő köteles a Bérbeadót minden felmerülthibáról azonnal értesíteni.

• A Bérbeadó felhívja a Bérlő figyelmét arra, hogy a Hajó használatának idejére utasbiztosítással, balesetbiztosítással, illetve a hajón tárolt személyes tárgyak elvesztése ellen poggyászbiztosítással, illetve a parkolóban tárolt gépjármű és a gépjárműben hagyott tárgyak eltulajdonítása ellen poggyászbiztosítással nem rendelkezik és ezek a biztosítások nem részei a hajó bérbeadási szolgáltatásnak.

II. A Hajó használata, üzemeltetése

A Bérbeadó a Hajó bérbeadásakor, majd a bérbeadás ideje alatt, a Hajó vezetőjére vonatkozóan (a bemutatott érvényes belvízi vezetői engedélye alapján), feltételezi a hatályos Vizi közlekedési szabályok teljes körű ismeretét.

A nem rendeltetésszerű használat rendkívüli szerződésszegésnek minősül és azonnali szerződésbontással jár. Az azonnali szerződésbontás esetén a hajóbérlést meg kell szakítani, a teljes bérleti díjat, illetve a Bérbeadó minden olyan kárát, amely a hajóban keletkezik és a megkötött biztosítási megállapodás nem fedezi (pl.:önrész, szándékos károkozás), meg kell fizetni.

II.1 Általános üzemeltetési feltételek

• A Hajó rendeltetése: hajó szállás, hajózás

• A Hajó használati területe: a Balaton. /védett vízterület, korlátozott motorhasználattal/

• A Bérlemény tárgyát kizárólagosan érvényes (kölcsönösen elfogadott) bérleti szerződéssel lehet bérbe venni.

• A Bérlőnek kifogás nélkül akár írásban, akár ráutaló magatartással (a bérleti ajánlat elfogadásával vagy az előleg, illetve a teljes bérleti díj megfizetésével, esetleg a vitorlás túra megkezdésével) el kell fogadni a bérbeadást szabályozó Általános Szerződési Feltételt, Bérleti szerződésben és Hajó tartozék jegyzékben (leltár) rögzített feltételeket.

• A Hajó megfelel a Balatonra előirt és elvárt műszaki követelményeknek.

• A Bérlőnek a Hajóval a Balaton vízrendszerét elhagyni, a Hajót kiemelni, vagy más módon a vízrendszerből elszállítani tilos!

• A Hajó csak abban az esetben adható bérbe, ha a Bérlő részéről minimum 1 fő képzett kapitány (érvényes belvízi, Balatonon a hatóságok által elfogadott hajóvezetői engedéllyel rendelkezik). A hajóvezetői engedély érvényességéért és a hatóság általi elfogadásáért a felelősség Bérlőt terheli. Ennek hiányában kapitány igényelhető, melynek költsége a bérlőt terheli.

• A Bérlő nem adhatja tovább, vagy nem adhatja bérbe, illetve nem ruházhatja át a Hajót harmadik személynek a Bérbeadó írásos beleegyezése nélkül. A bérleti szerződésben meg kell jelölni, ha a bérleti időszak alatt több vezetésre jogosult személy is vezetni kívánja a Hajót. Ilyen esetben minden vezetésre megjelölt személy személyazonosító okmányát és kishajó vezetői engedélyét be kell mutatni.

• Amennyiben a Hajó balesetet vagy kárt okoz, a Bérlő köteles a legközelebbi Kikötői Hatóságtól a kár vagy baleset és ezek körülményeinek tisztázását igényelni, és mindezekről írásos jelentést, jegyzőkönyvet készíttetni, ugyanakkor a Bérlőnek a Bérbeadót (+36 30 452 1941 vagy info@holidayboatbalaton.hu  ) is az elvárható legrövidebb időn belül (maximum 30 perc) értesítenie kell! Amennyiben a káresemény bejelentésének ezen időkereten belüli elmulasztásából adódóan a biztosító a kártérítést megtagadja, úgy a teljes okozott kárt a Bérlőnek kell megtérítenie!


Nem rendeltetésszerű használatnak minősül:

 1. Az ÁSZF és a Hajó Bérleti Szerződésben foglaltak be nem tartása. A rendeltetés szerű használatával ellentétes használati mód.
 2. Hajózási Szabályzat előírásainak megszegése.
 3. A hatályos kikötői rend be nem tartása.
 4. Ittas-, fáradt, alkoholos vagy más kábítószer, bódultságot okozó szer, gyógyszer befolyásoltság alatti vezetés vagy veszteglés.
 5. Más vízi jármű vontatása. A bérelt Hajó és legénységének épségét még vészhelyzetben sem veszélyeztetheti Bérlő.
 6. Amennyiben a Bérlő túllépi a Hajó bérleti szerződésében meghatározott férőhely (fekhely/utaslétszám) létszámát, vagy a Hajón tartózkodó személyek nem szerepelnek a bérleti szerződésben rögzített utas listán.
 7. Amennyiben a Hajót és a kikötő közös használatra szolgáló helyiségeit nem rendeltetés szerűén, gondosan, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használja.
 8. Amennyiben a Bérlő a Hajó belső és külső részén a használatában álló eszközök nem rendeltetésszerű használatával a Hajó belső berendezésében, bútorzatában, illetve a Hajó szerkezetében kárt okoz (pl.: tintafolt; karcolások; nem megfelelő cipő használata; ágy húzat, ágynemű szennyezése).
 9. Ha maró és/vagy robbanó hatású vegyi anyagot visznek fel a fedélzetre.
 10. Ha a Hajó zárt részén dohányoznak.
 11. Ha a Hajóval éjszaka a navigációs fények működtetése és elégséges fedélzeti őrszemélyzet nélkül hajózik.
 12. Amennyiben baleset, káresemény, meghibásodás és/vagy bármilyen akadályoztatás esetén nem tájékoztatja a hajó Bérbeadóját a megadott telefonszámon telefonon, vagy sms-ben a: +36 30 452 1941-es telefonszámokon.
 13. A víztankokat utántöltéskor teljesen tele tölteni tilos. Az esetleges víz szivárgásért és a bútorzat átvizesedéséért Bérlő helytállni köteles.
 14. Amennyiben a vízi közlekedés rendjét megszegve a hajóval személyt vontatnak, a rendőrség felé és a Bérbeadó irányában Bérlő helytállni köteles.
 15. Amennyiben a hajót horgonyon hagyják őrizetlenük, a jogszabályban foglalt legalább 1 fő felelős személyzet nélkül, aki szükség esetén érdemileg be tud avatkozni.
 16.  Ha a hajó nyomkövetője jelzi, hogy a hajóval sekély vízben hajóztak.
 17. Amennyiben az időjárási viszonyokra tekintettel a Bérbeadó kérésének ellent mondva a Hajóval kihajózik Bérlő, vagy a kikötőbe történő azonnali behajózást megtagadja, úgy a Bérbeadó a bérletet azonnali hatállyal felmondhatja és a bérleti díjat, illetve a kauciót megtarthatja.
 18. Amennyiben a Bérlőnek szemmel láthatólag nincs megfelelő tapasztalata és tudása a Hajó elvezetéséhez, akkor Bérbeadó azonnali hatállyal felbonthatja a bérleti szerződést Bérlővel és kötelezheti a Hajó azonnali átadására Bérbeadó részére. A bérleti díj ez esetben nem jár vissza a Bérlőnek
 • A Bérlő köteles továbbá jelezni minden olyan, a bérlet időtartama alatt keletkezett meghibásodást, amely a Hajó használatát nem befolyásolja, de a javítása felkészülést igényel. A késedelmes bejelentésből eredő károkért a Bérlőt felelősség terheli és ezzel járó költségeket köteles viselni. Amennyiben olyan sérülést hallgat el, mely az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy Bérbeadó büntetőeljárást kezdeményezhet Bérlővel szemben.

II.2 A Hajó használata viharban

• A Hajó kijelölt kapitányának kötelessége figyelemmel kísérni a “vihar (előre) jelzést” és tájékozódni az időjárási előrejelzésekkel kapcsolatosan (www.met.hu; illetve kikötőmesteri iroda).

II.3. Hajó használatával kapcsolatos hasznos tanácsok

Felhevült testtel ne ugorjon vízbe!
Védje magát a naptól!
A hajóról ugrálni tilos, és több szempontból baleset veszélyes!
Mindig kísérje figyelemmel a viharjelző fényeket a partvonalon!
Figyeljen az akkumulátor töltöttségi szintjére a vezérlőpanelon!
Kerülje a sekély vizet a propeller, és a motor épségének érdekében!
Kerülje a parti sávot és a fürdőzőket testi épségük érdekében!
Kerülje a hínáros nádas területet a propeller és a hajtáscsapágyak épségének érdekében a propellert ellenőrizze, ha szükséges tisztítsa meg a feltekeredett dolgoktól!
Kerülje a horgászokat, nagyívben!
​Kerülje mindenféle vízi jármű megközelítését, a hajózási útvonalakat, kompátkelőket, és vízen található bójákat, tárgyakat!

III. A Hajó átadása

• A Hajó átadása a Bérlőnek a hajóbérleti időszak kezdetekor történik, melyet a Bérleti szerződésben rögzítenek a felek. A Hajó bemutatásának ideje és a Hajóbérlő megismertetése a Hajóval részét képezi a Szerződés szerinti hajóbérleti időszaknak. A Hajó átadása egyeztetett időpontban történik, amely átadási folyamat körülbelül egy órát vesz igénybe. A Hajó minden megnevezett vezetője köteles bemutatni érvényes kishajó vezetői engedélyét, valamint a személyi azonossági igazolványát és lakcímkártyáját, melyről a Bérbeadó a szerződéshez csatolt másolatot készíthet.

• A Hajó átvétele előtt, a Hajó Bérlője köteles kifizetni a bérleti szerződésben és a mindenkori érvényes ár listában feltüntetett és meghatározott kauciót, valamint a teljes bérleti díjat.

A hajó átadásakor az esetleges időbeni csúszásért a Bérbeadó nem felel és kártérítési kötelessége nincs Bérlővel szemben

A Bérbeadó köteles a Hajót rendeltetésszerű használatra alkalmas (ide nem értve a használatot nem befolyásoló kisebb meghibásodásokat), üres és tiszta állapotban átadni a Bérlő részére.

• A Hajó átadása minden esetben:

a. az ÁSZF feltételeinek megismertetésével,

b. a Hajó tartozék jegyzéke közös ellenőrzésével,

c. a Hajó külső szemléjével,

d. a Hajó kezelésével, kötélzeteinek és specialitásainak megismertetésével,

e. kaució megfizetésével,

f. a Hajó tartozék jegyzéke és a Bérleti szerződés aláírásával,

g. szükség szerint egy próba ki- és beállással kezdődik.

h. a Hajó átadása a hajókulcs és okmányok átvételekor történik meg.

• A Bérleti szerződés aláírását követő 1 órával vagy a hajó kihajózásával (ha az 1 óránál rövidebb idő alatt megtörténik) a Hajó a Bérlő által átvettnek minősül, ezért a Hajó a Bérlő teljes felelőssége alá tartozik és a Bérlőnek nincs joga követeléssel élni Bérbeadó felé a Hajó bármely részét ért baleset, rongálódás vagy meghibásodásból eredő időveszteségért vagy költségekért.

III.1. Kaució

Készpénz kaució: a Hajó átvételekor a kaució összegét a Bérlő letétbe helyezi a Bérbeadó részére garanciául, mely letét részben vagy egészben fedezni tudja a Bérbeadó a bérleti szerződés I. pontjában említett, a Biztosítási kötvény által nem fedezett, a Hajóban, vagy a felszerelésében esetlegesen keletkező veszteségekre és károkra vonatkozó követelését, vagy gyorskárát. A kaució a Bérlőnek visszaadásra kerül, miután a Bérbeadó a hajót a “Hajó tartozék jegyzéke” általi leltárát a Bérlővel közösen megvizsgálja, és a Hajót, illetve a tartozékait hiánytalanul és műszakilag kifogástalan állapotban visszaszolgáltatja a Bérbeadónak.

III.2. Kaució felhasználása

• Mielőtt a Bérlő aláírja a „Hajó tartozék jegyzéke” átvételi űrlapot, joga van a Hajót, annak felszereltségét alaposan átvizsgálni, hogy megbizonyosodjék arról, hogy a jegyzékben felsoroltakból minden a rendelkezésére áll jó és működőképes állapotban. A kivételek feljegyzésre kerülnek a „Hajó tartozék jegyzékben”.

• Bérbeadó Bérlő által befizetett kauciót egészen addig visszatarthatja, amíg az okozott kárt/meghibásodást el nem hárítja és a fennmaradt összeget a költségek levonását követően, köteles Bérbeadó visszaadni Bérlőnek, általuk  egyeztetett módon.

  Bérbeadó jogosult megtartani a kauciót nem rendeltetésszerű használat esetén is

A Hajó átadását követően 1 óra áll rendelkezésére Bérlőnek, hogy a később észlelt hiányosságokat és sérüléseket a Hajó tartozék listára feljegyezze és erről a Bérbeadót értesítse.

IV. A Hajó visszavétele

• A Hajó visszavételének időpontja a teljes bérleti időszak utolsó napja. A hajó visszavételének legkésőbbi időpontja a honlapunkon- (Árlistánk menüpont, Bérleti időtartamok), vagy az elektronikus ajánlatban feltüntetett időpontban történhet meg.

• A Hajót kizárólag nappali fényviszonyok mellett áll módjában Bérbeadónak visszavenni Bérlőtől.

• A Hajó visszavétele a Hajó tartozék jegyzék ellenőrzése és a Hajó állapotának felmérése és írásos rögzítése után a hajókulcsok és okmányok visszaadásával történik meg.

• Amennyiben a Bérlő a Hajót határidőben ingóságaitól nem üríti ki és nem adja át, köteles a hajó jogcím nélküli használata idejére időarányos pótdíjat fizetni. A pótdíj a mindenkori egynapos bérleti díj 130%-a. Amennyiben a jogcím nélküli használat a következő Bérlő hajóátvételét megakadályozza, úgy részére a jogcím nélkül használónak kártérítést kell fizetnie.

• A bérleti díj nem tartalmazza az extra ( a tartózkodás ideje alatti ) külső és belső takarítás költségeit. A külső és belső takarítást a Bérlő nem végezheti el saját maga, hiszen a takarítás szemleként is szolgál a Bérbeadó számára. A takarítás mindenkori költségeit a hatályos árlista tartalmazza. Ha a Bérlő az átlagos takarítást meghaladó állapotban adja át a Hajót Bérbeadónak, akkor a kaucióból kerül levonásra a többlet takarítás összege.

• A Hajó átadásánál FELEK a Hajó tartozék jegyzéket közösen ellenőrzik. Amennyiben valamely tétel szándékos vagy gondatlan károkozásnak betudható okból megrongálódott, vagy elveszett, úgy Bérbeadó a kauciót visszatartja a károk rendezéséig, vagy megfizetésre kötelezheti a Bérlőt. Ha az okozott kár javítási vagy pótlási költsége árajánlatkérés után állapítható meg. Ebben az esetben az árajánlat megérkezéséig a teljes kaució visszatartásra kerül.

V. A hajóbérlet foglalás vagy visszamondás

• Hajónkat lefoglalhatják az interneten (holidayboatbalaton.hu),vagy az info@holidayboatbalaton.hu   email címen. Technikai és egyéb tájékoztatást, valamint hajózás közbeni segítséget kaphatnak a +36 30 4521941

• Ajánlatunk elfogadása esetén Bérlőnek 3 nap áll rendelkezésére az előleg kiegyenlítésére. A 3 nap alatt a lefoglalt hajót más érdeklődőnek Bérbeadó nem ajánlja fel, illetve nem értékesíti. Főszezonban, a nagy keresletre való tekintettel ez az idő lerövidülhet, amelyet egyénileg a megküldött ajánlati dokumentum tartalmaz.
• A előleg mértéke a teljes összeg 50%.
• A fennmaradó összeget a Hajó átvételekor kell kifizetni.
• A kauciót legkésőbb közvetlenül a Hajó átvétele előtt kell letétbe helyezni, amely összeg a hajó visszavételekor kerül visszafizetésre készpénzben. Amennyiben káresemény történt úgy a III.2. pontnak megfelelően jár el Bérbeadó.
• A pontos utaslétszámot legkésőbb a Hajó átvételét megelőző napon kell megadni.
• Foglalás áthelyezése csak azonos, vagy alacsonyabb bérleti időszakra lehetséges és legalább 14 nappal az eredeti bérleti időszak megkezdése előtt felár nélkül, a foglaltság függvényében. Amennyiben 14 napon belül kívánja a foglalását lemondani az 50% előleg kötbérként kerül felszámolásra.

• A Hajó bármely bérleti időszakra történő lekötését a teljes bérleti időszakra vonatkozó bérleti díj, vagy az érvényes árlistában szereplő előleg összegének megfizetésével lehet kezdeményezni. Ebben az esetben a Bérbeadó köteles a Hajót az adott időtartamra hajózásra alkalmas állapotban a Bérlő rendelkezésére bocsájtani.

• Amennyiben a Bérbeadó – az alábbi VIS MAJOR-nak minősített eseteken kívül – nem tudja biztosítani a hajó átadását a foglalásnak megfelelően, úgy a Bérbeadó a megfizetett előleget köteles visszafizetni Bérlőnek. A VIS MAJOR-nak minősülő esetekben is csak a befizetett előleg kerül visszafizetésre.

Minősített VIS MAJOR esetek:

a. Ha az előző bérleti időszakban a hajó olyan mértékben sérült, hogy hajózásra alkalmatlan és ezt legalább a bérleti időszakot megelőző 5 napon belül nem jelezte Bérlőnek a Bérbeadó.

b. Ha a hatóságok a hajót zár alá helyezték.

c. Ha a hajót ellopták.

• Abban az esetben, ha a Bérlő a hajóbérlet idő előtti befejezése és a Hajó meghatározott időpont előtti visszaadása mellett dönt, a Bérbeadó nem köteles a bérleti díj arányos részének visszafizetésére.

• A Bérlő a bérleti jogát a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával csak akkor ruházhatja át harmadik személyre, ha a teljes bérleti díj befizetésre került és a harmadik személy a jelen szerződéssel és mellékleteivel azonos tartalmú szerződést köt a Bérbeadóval.

VI. CASCO biztosítás kizárásai

A Bérbeadó felhívja a Bérlő figyelmét arra, hogy a következő minősített esetekben Bérbeadó a Hajóra megkötött CASCO fedezetbiztosítása nem érvényesíthető, és így amennyiben az a Bérlőnek felróható okból keletkeztethető, úgy a Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik:

A biztosításból kizárt feltételek:
a. Azon károk, melyek akkor keletkeztek, amikor a járművet sport vagy szórakozási célok helyett, más célra használják

b. Azon károk esetében, melyeket a Bérlő szándékos, vagy durva gondatlansággal okozott.

c. Olyan károk, melyeket az alábbiak okoznak:

 • Hajó motor és hajtómű, valamint irányváltó és szerkezetének kárai.
 • Kémiai, biológiai, biokémiai anyagok vagy elektromágneses hullámok alkalmazása.
 • Lefoglalás, elkobzás vagy vis major, vagy egyéb beavatkozások.

d. Közvetett károk (pl.: a versenyképesség korlátozása, kisebb érték, elmaradt használati előny),
e. Mobiltelefon, pénz, értéktárgyak, ékszer elvesztése, vízbeejtése.
f. Amennyiben a hajó a kikötőből Beaufort 5-os fokozat feletti viharban fut ki és balesetet, hajótörést szenved.

Siófok, 2021. április 01.

                                                                                      

Close
Ugrás az oldal tetejére